Tips

Autofiscaliteit: Een handig overzicht van de fiscale aftrekbaarheden

De autofiscaliteit is de laatste maanden drastisch veranderd.

Voor auto’s aangeschaft vóór 1 juli 2023, blijft de huidige fiscale aftrekregeling (o.b.v. de CO2uitstoot) van toepassing. De kosten van de wagen die jij of je vennootschap vóór 1 juli 2023 aanschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat vandaag het geval is.

Dat betekent dat hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe lager de aftrekbaarheid van de autokosten. Een hybride heeft een lagere CO2-uitstoot en dus een fiscaal voordeel.

Hieronder vindt u een overzicht terug met de fiscale aftrekbaarheid van uw wagen in de toekomst.

Voor personenwagens (ook hybride) die rijden op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) en worden aangeschaft in de periode van 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 geldt een overgangsregeling. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid voor deze auto’s geleidelijk dalen.

Voor hybridewagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023 geldt een extra aftrekbeperking. De aftrekbaarheid van de brandstofkosten van een hybridewagen wordt begrensd tot 50%. De elektriciteitskosten voor hybrides daartegen blijven aftrekbaar zonder bovengrens. Hiermee wil de wetgever het gebruik van de verbrandingsmotor ontmoedigen en het gebruik van de elektromotor stimuleren. Vanaf 2026 vervallen die maatregelen aangezien de fiscale aftrekbaarheid van de beroepskosten voor niet-emissievrije bedrijfswagens (aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025) hoe dan ook wordt beperkt tot maximum 50% en stelselmatig wordt afgebouwd.

Voor auto’s aangeschaft na 31 december 2025, die (deels) op fossiele brandstof rijden, kunnen de autokosten niet meer fiscaal worden afgetrokken.

Koolstofemissievrije wagens (auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof) aangeschaft vóór 1 januari 2027 blijven voor 100% fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2031 wordt de aftrek beperkt tot 67,5%. 

Ter info:

Laadpalen op het werk

Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 investeren in een voor het publiek toegankelijk laadstation (bv. een laadstation op een vrij toegankelijk parkeerterrein van supermarkten, kantoren, winkelcentra…) kunnen, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, aanspraak maken op een verhoogde kostenaftrek van 200% of van 150% voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. Om van de kostenaftrek te kunnen genieten, moet het laadstation aan bijkomende technische voorwaarden voldoen en worden aangemeld bij de FOD Financiën (www.eafo.eu).

Heeft u nog vragen ? Aarzel niet om ons te contacteren !

Bron: Practicali

Corona – Overzicht steunmaatregelen met nuttige links

Beste Klant,

Helaas is het coronavirus niet meer uit het nieuws weg te denken. Hierbij informeren wij u graag over de steunmaatregelen die op dit moment van toepassing zijn. Uitgebreide informatie per steunmaatregel kunt u terugvinden via de linken onderaan elke maatregel. Hierbij een kort overzicht:

 

Fiscale steunmaatregelen:

Om extra financiële ademruimte te creëren voor bedrijven en zelfstandigen werden er zojuist (update 18/03/2020) extra bijkomende maatregelen aangekondigd.

Deze maatregelen hebben betrekking op:

 • BTW
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Meer informatie over de fiscale maatregelen vindt u via deze link.

Wij blijven wel de deadline tot indiening van de btw-aangiftes voor 20/04/2020 hanteren, maar het belangrijkste hier is dat er een betalingsuitstel is van twee maanden.

 

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen:

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen vragen. Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook uitstel vragen.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregel best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Socio-economische maatregelen:

 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen 

Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.

Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

Meer informatie over deze maatregelen vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregelen best contact op met uw sociaal secretariaat.

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandige:

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit verplicht moeten stopzetten tot en met 5 april 2020 omwille van COVID-19 hebben recht op een financiële uitkering.

Ook indien je de activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen hebt moeten onderbreken ingevolge het coronavirus kan je dit overbruggingsrecht aanvragen.

Opgelet, de plenaire vergadering van de Kamer moet de wet vandaag nog finaal goedkeuren.

U neemt voor deze maatregel best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds, ook op hun websites vindt u hier meer info en voorwaarden over terug.

 

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen:

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen (RSZ) te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregelen best contact op met uw sociaal secretariaat

 

Hinderpremie:

De hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Deze ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Ook zelfstandige in bijberoep hebben recht op deze premie indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofberoep.

De huidige Hinderpremie voor openbare werken kan NIET gebruikt worden voor aanvragen ingevolge de coronacrisis.

Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zou in de loop van deze week beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat dan hier je mailadres achter.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

 

Gewaarborgd inkomen

Indien u een polis gewaarborgd inkomen heeft, contacteert u best uw verzekeringsmakelaar om na te vragen of er een dekking is.

 

Crisiswaarborg

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

 

 

 

Deze steunmaatregelen wijzigen nog steeds, vandaar dat we de links hebben toegevoegd zodat u op de pagina’s steeds de updates kunt raadplegen.

 

Ook op de website van Vlaio en Voka vindt u steeds de recentste maatregelen terug.

 

Wij wensen u veel steun tijdens deze moeilijke periode!

 

Wat te vermelden op uw uitgaande facturen:

Op uw uitgaande facturen moeten uiteraard uw gegevens staan zoals:

 • uw handelsbenaming of eigen naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw bankrekeningnummer
 • uw ondernemingsnummer, vb. BTW BE 0123.456.789

Wanneer u de vrijstelling van BTW voor kleine ondernemingen geniet, mogen de letters BE niet vermeld worden, dit wordt dan bv. BTW 0123.456.789

Wanneer u helemaal niet btw-plichtig bent, dient U enkel het ondernemingsnummer zelf te vermelden bv. 0123.456.798

Op uw factuur moet ook de inschrijving in dit rechtspersonenregister vermeld worden, maar niet meer gevolgd door een nummer, de plaats is voldoende.
Dit is dan bv. RPR Antwerpen

Verder moet U ook nog uw verkoopsvoorwaarden vermelden. Hieronder geven we een voorbeeld:

Factuurvoorwaarden

 1. De facturen zijn contant betaalbaar.
 2. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling
 3. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 20%, met een minimum van  37,19 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
 4. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van het eerste kanton en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.