Ubo Register

Iedere vennootschap, vzw en stichting is verplicht de uiteindelijke begunstigde spontaan te kennen te geven via een elektronisch overheidsportaal, het UBO-register. De wetgeving komt er via een Europese Richtlijn.

De uiteindelijke begunstigde is degene die meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% van de stemrechten in handen heeft of op een andere manier de eigenlijke macht heeft;

Dit wil zeggen dat alle Europese lidstaten zulk register dienen te creëren. België heeft er voor gekozen om dit Ubo-register te koppelen aan de toepassing van Myminfin.

DEADLINE

De uiterste indieningsdatum was voorzien voor 31 maart 2019 maar werd uitgesteld tot 30 september 2019 en er was een tolerantie tot 31 december 2019. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het Myminfin-portaal. Hiervoor dient u gebruik te maken van uw EID, pincode en een kaartlezer (of de applicatie Itsme).

Indien u wenst dat wij voor u het nodige doen en u ons dit nog niet heeft gemeld, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. U dient ons hiervoor volmacht te verlenen, dit dient te gebeuren met uw EID en de pincode. U kan hiervoor langskomen of u kan dit indien u een kaartlezer heeft zelf aanmaken via de volgende toepassing (of de applicatie Itsme), dit steeds in naam van uw onderneming.

De juistheid van de informatie in het UBO-register moet jaarlijks worden bevestigd door de informatieplichtige. Elke wijziging in de informatie die erin is vervat, moet daarnaast binnen de maand worden meegedeeld.

SANCTIES

Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden, zijn de informatieplichtige onderworpen aan een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot € 50.000.

Deze boetes worden opgelegd aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan één of meer leden van het wettelijk orgaan van de voor de informatieplichtige verantwoordelijke personen, hun beheerscomité en aan personen die, bij ontstentenis van een beheerscomité, deel nemen aan hun effectief beleid.