Het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 01/01/2020

Wellicht heeft U reeds opgevangen dat het Belgische Vennootschapsrecht grondig werd hervormd.

Ons nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in voege sinds 01/05/2019.

Nieuwe vennootschappen opgericht sinds 01/05/2019 vallen automatisch onder het nieuwe wetboek.

Bestaande vennootschappen (opgericht voor 01/05/2019) moeten hun statuten aanpassen aan de nieuwe vennootschapswetgeving voor einde 2023. U dient dus niet overhaast uw statuten te laten wijzigen.

Echter, indien U na 01/01/2020 een statutenwijziging (bijvoorbeeld: doeluitbreiding) moet uitvoeren, dan dienen de statuten verplicht in overeenstemming te worden gebracht met het nieuwe vennootschapsrecht.

Vanaf 01/01/2020 zullen, ook voor vennootschappen die hun statuten nog niet hebben aangepast, een aantal dwingende bepalingen van kracht worden.

De belangrijkste zijn:

 • De volgende nieuwe benamingen en afkortingen van de vennootschapsvormen worden van toepassing:
  • BVBA wordt BV
  • NV blijft NV
  • CVBA wordt CV
  • GCV wordt Comm.V
  • V.O.F wordt VOF

Gelieve hiermee rekening te houden en op alle uitgaande correspondentie (verkoopfacturen, bestelbons, offertes, contracten, mails,…) vanaf 01/01/2020 de nieuwe benaming/afkorting te gebruiken dit zowel in de eigen benaming maar evenzeer ook voor de benaming van uw klanten/vennootschappen.

Het vormt geen probleem als er per vergissing toch nog ergens de oude benaming vermeld staat, hierop zijn geen sancties voorzien. Wij raden echter wel aan om dit zo spoedig mogelijk in orde brengen.

 • De titel “zaakvoerder” wordt vanaf 01/01/2020 vervangen door “bestuurder”. Deze wijziging is enkel van toepassing voor de BV en de CV.

Gelieve ook hiermee rekening te houden in alle uitgaande correspondentie.

 • De omvorming kapitaal in de BV en de CV in statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Vanaf 01/01/2020 zullen wij in uw boekhouding de nodige aanpassingen/overboekingen doen. Hiervoor dient u zelf geen actie te ondernemen.
 • Nieuwe regels bij winstuitkering enkel voor de BV en CV. Toekomstige dividenden en tantièmes zullen een balanstest (netto-actieftest) en liquiditeitstest vereisen. De bestuurder moet een gemotiveerd verslag over de genomen beslissing opmaken. Wij zullen U in dit proces begeleiden.

Overige wijzigingen/nieuwigheden die ook van kracht zullen worden vanaf 01/01/2020:

 • Beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid (in functie van de omvang en grootte van de vennootschap).
 • Wijziging belangenconflict regeling (indien er zich een belangenvermenging voordoet tussen vennootschap en bestuurder)
 • Gewijzigde alarmbelprocedure ingevolge het verdwijnen van het kapitaal.

We hebben getracht een opsomming te geven van de punten die praktisch gezien het meest relevant zijn.

Voor verdere vragen of inlichtingen staan we te uwer beschikking.