Nieuwe administratiesoftware

Vanaf vandaag nemen wij binnen ons kantoor nieuwe administratiesoftware in gebruik (FID Manager).

We willen u hierover informeren, aangezien jullie vanaf heden vele mailings vanuit dit nieuwe systeem zullen ontvangen.
• Maandelijkse mailing om uw documenten binnen te brengen/op te laden.
• Mails in verband met Voorafbetaling Belastingen.
• Mails in verband met betalingen/tegoeden aan de BTW- administratie.
• Mails met onze facturen (vanaf 15 mei 2023)
• Enz..
Deze mailings zullen voortaan afkomstig zijn van ons nieuw mailadres akafiducia@fid-manager.be.

In die briefjes m.b.t. tot voorafbetalingen, betalingen aan de Btw- administratie en onze factuur zal u opmerken dat er vanaf nu ook een QR code vermeld staat, deze stelt u in staat de betalingen makkelijker uit te voeren.
U zal zien dat het rekeningnummer dat voorgesteld wordt hetzelfde is zoals in het verleden steeds het geval was.

In deze tijden van phishing en andere malafide praktijken, hielden we eraan u hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

Mocht u toch twijfelen, neem dan gerust contact met ons op en dan bevestigen we nog even dat dit wel degelijk van ons komt.

Autofiscaliteit: Een handig overzicht van de fiscale aftrekbaarheden

De autofiscaliteit is de laatste maanden drastisch veranderd.

Voor auto’s aangeschaft vóór 1 juli 2023, blijft de huidige fiscale aftrekregeling (o.b.v. de CO2uitstoot) van toepassing. De kosten van de wagen die jij of je vennootschap vóór 1 juli 2023 aanschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat vandaag het geval is.

Dat betekent dat hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe lager de aftrekbaarheid van de autokosten. Een hybride heeft een lagere CO2-uitstoot en dus een fiscaal voordeel.

Hieronder vindt u een overzicht terug met de fiscale aftrekbaarheid van uw wagen in de toekomst.

Voor personenwagens (ook hybride) die rijden op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) en worden aangeschaft in de periode van 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 geldt een overgangsregeling. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid voor deze auto’s geleidelijk dalen.

Voor hybridewagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023 geldt een extra aftrekbeperking. De aftrekbaarheid van de brandstofkosten van een hybridewagen wordt begrensd tot 50%. De elektriciteitskosten voor hybrides daartegen blijven aftrekbaar zonder bovengrens. Hiermee wil de wetgever het gebruik van de verbrandingsmotor ontmoedigen en het gebruik van de elektromotor stimuleren. Vanaf 2026 vervallen die maatregelen aangezien de fiscale aftrekbaarheid van de beroepskosten voor niet-emissievrije bedrijfswagens (aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025) hoe dan ook wordt beperkt tot maximum 50% en stelselmatig wordt afgebouwd.

Voor auto’s aangeschaft na 31 december 2025, die (deels) op fossiele brandstof rijden, kunnen de autokosten niet meer fiscaal worden afgetrokken.

Koolstofemissievrije wagens (auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof) aangeschaft vóór 1 januari 2027 blijven voor 100% fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2031 wordt de aftrek beperkt tot 67,5%. 

Ter info:

Laadpalen op het werk

Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 investeren in een voor het publiek toegankelijk laadstation (bv. een laadstation op een vrij toegankelijk parkeerterrein van supermarkten, kantoren, winkelcentra…) kunnen, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, aanspraak maken op een verhoogde kostenaftrek van 200% of van 150% voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. Om van de kostenaftrek te kunnen genieten, moet het laadstation aan bijkomende technische voorwaarden voldoen en worden aangemeld bij de FOD Financiën (www.eafo.eu).

Heeft u nog vragen ? Aarzel niet om ons te contacteren !

Bron: Practicali

Corona – Overzicht steunmaatregelen met nuttige links

Beste Klant,

Helaas is het coronavirus niet meer uit het nieuws weg te denken. Hierbij informeren wij u graag over de steunmaatregelen die op dit moment van toepassing zijn. Uitgebreide informatie per steunmaatregel kunt u terugvinden via de linken onderaan elke maatregel. Hierbij een kort overzicht:

 

Fiscale steunmaatregelen:

Om extra financiële ademruimte te creëren voor bedrijven en zelfstandigen werden er zojuist (update 18/03/2020) extra bijkomende maatregelen aangekondigd.

Deze maatregelen hebben betrekking op:

 • BTW
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Meer informatie over de fiscale maatregelen vindt u via deze link.

Wij blijven wel de deadline tot indiening van de btw-aangiftes voor 20/04/2020 hanteren, maar het belangrijkste hier is dat er een betalingsuitstel is van twee maanden.

 

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen:

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen vragen. Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook uitstel vragen.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregel best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Socio-economische maatregelen:

 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen 

Wanneer een onderneming getroffen wordt door een afname van cliënteel waardoor het bestaand arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kan u voor uw werknemers een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren.

Werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Deze maatregel en haar procedure verschilt evenwel of uw werknemers vallen onder het arbeidersstatuut dan welk het bediende statuut.

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werkgever zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan hij een beroep doen tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

Meer informatie over deze maatregelen vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregelen best contact op met uw sociaal secretariaat.

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandige:

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit verplicht moeten stopzetten tot en met 5 april 2020 omwille van COVID-19 hebben recht op een financiële uitkering.

Ook indien je de activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen hebt moeten onderbreken ingevolge het coronavirus kan je dit overbruggingsrecht aanvragen.

Opgelet, de plenaire vergadering van de Kamer moet de wet vandaag nog finaal goedkeuren.

U neemt voor deze maatregel best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds, ook op hun websites vindt u hier meer info en voorwaarden over terug.

 

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen:

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen (RSZ) te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

U neemt voor deze maatregelen best contact op met uw sociaal secretariaat

 

Hinderpremie:

De hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Deze ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Ook zelfstandige in bijberoep hebben recht op deze premie indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofberoep.

De huidige Hinderpremie voor openbare werken kan NIET gebruikt worden voor aanvragen ingevolge de coronacrisis.

Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zou in de loop van deze week beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, laat dan hier je mailadres achter.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

 

Gewaarborgd inkomen

Indien u een polis gewaarborgd inkomen heeft, contacteert u best uw verzekeringsmakelaar om na te vragen of er een dekking is.

 

Crisiswaarborg

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Meer informatie over deze maatregel vindt u via deze link.

 

 

 

Deze steunmaatregelen wijzigen nog steeds, vandaar dat we de links hebben toegevoegd zodat u op de pagina’s steeds de updates kunt raadplegen.

 

Ook op de website van Vlaio en Voka vindt u steeds de recentste maatregelen terug.

 

Wij wensen u veel steun tijdens deze moeilijke periode!

 

Het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 01/01/2020

Wellicht heeft U reeds opgevangen dat het Belgische Vennootschapsrecht grondig werd hervormd.

Ons nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in voege sinds 01/05/2019.

Nieuwe vennootschappen opgericht sinds 01/05/2019 vallen automatisch onder het nieuwe wetboek.

Bestaande vennootschappen (opgericht voor 01/05/2019) moeten hun statuten aanpassen aan de nieuwe vennootschapswetgeving voor einde 2023. U dient dus niet overhaast uw statuten te laten wijzigen.

Echter, indien U na 01/01/2020 een statutenwijziging (bijvoorbeeld: doeluitbreiding) moet uitvoeren, dan dienen de statuten verplicht in overeenstemming te worden gebracht met het nieuwe vennootschapsrecht.

Vanaf 01/01/2020 zullen, ook voor vennootschappen die hun statuten nog niet hebben aangepast, een aantal dwingende bepalingen van kracht worden.

De belangrijkste zijn:

 • De volgende nieuwe benamingen en afkortingen van de vennootschapsvormen worden van toepassing:
  • BVBA wordt BV
  • NV blijft NV
  • CVBA wordt CV
  • GCV wordt Comm.V
  • V.O.F wordt VOF

Gelieve hiermee rekening te houden en op alle uitgaande correspondentie (verkoopfacturen, bestelbons, offertes, contracten, mails,…) vanaf 01/01/2020 de nieuwe benaming/afkorting te gebruiken dit zowel in de eigen benaming maar evenzeer ook voor de benaming van uw klanten/vennootschappen.

Het vormt geen probleem als er per vergissing toch nog ergens de oude benaming vermeld staat, hierop zijn geen sancties voorzien. Wij raden echter wel aan om dit zo spoedig mogelijk in orde brengen.

 • De titel “zaakvoerder” wordt vanaf 01/01/2020 vervangen door “bestuurder”. Deze wijziging is enkel van toepassing voor de BV en de CV.

Gelieve ook hiermee rekening te houden in alle uitgaande correspondentie.

 • De omvorming kapitaal in de BV en de CV in statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Vanaf 01/01/2020 zullen wij in uw boekhouding de nodige aanpassingen/overboekingen doen. Hiervoor dient u zelf geen actie te ondernemen.
 • Nieuwe regels bij winstuitkering enkel voor de BV en CV. Toekomstige dividenden en tantièmes zullen een balanstest (netto-actieftest) en liquiditeitstest vereisen. De bestuurder moet een gemotiveerd verslag over de genomen beslissing opmaken. Wij zullen U in dit proces begeleiden.

Overige wijzigingen/nieuwigheden die ook van kracht zullen worden vanaf 01/01/2020:

 • Beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid (in functie van de omvang en grootte van de vennootschap).
 • Wijziging belangenconflict regeling (indien er zich een belangenvermenging voordoet tussen vennootschap en bestuurder)
 • Gewijzigde alarmbelprocedure ingevolge het verdwijnen van het kapitaal.

We hebben getracht een opsomming te geven van de punten die praktisch gezien het meest relevant zijn.

Voor verdere vragen of inlichtingen staan we te uwer beschikking.

Ubo Register

Iedere vennootschap, vzw en stichting is verplicht de uiteindelijke begunstigde spontaan te kennen te geven via een elektronisch overheidsportaal, het UBO-register. De wetgeving komt er via een Europese Richtlijn.

De uiteindelijke begunstigde is degene die meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% van de stemrechten in handen heeft of op een andere manier de eigenlijke macht heeft;

Dit wil zeggen dat alle Europese lidstaten zulk register dienen te creëren. België heeft er voor gekozen om dit Ubo-register te koppelen aan de toepassing van Myminfin.

DEADLINE

De uiterste indieningsdatum was voorzien voor 31 maart 2019 maar werd uitgesteld tot 30 september 2019 en er was een tolerantie tot 31 december 2019. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het Myminfin-portaal. Hiervoor dient u gebruik te maken van uw EID, pincode en een kaartlezer (of de applicatie Itsme).

Indien u wenst dat wij voor u het nodige doen en u ons dit nog niet heeft gemeld, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. U dient ons hiervoor volmacht te verlenen, dit dient te gebeuren met uw EID en de pincode. U kan hiervoor langskomen of u kan dit indien u een kaartlezer heeft zelf aanmaken via de volgende toepassing (of de applicatie Itsme), dit steeds in naam van uw onderneming.

De juistheid van de informatie in het UBO-register moet jaarlijks worden bevestigd door de informatieplichtige. Elke wijziging in de informatie die erin is vervat, moet daarnaast binnen de maand worden meegedeeld.

SANCTIES

Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden, zijn de informatieplichtige onderworpen aan een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot € 50.000.

Deze boetes worden opgelegd aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan één of meer leden van het wettelijk orgaan van de voor de informatieplichtige verantwoordelijke personen, hun beheerscomité en aan personen die, bij ontstentenis van een beheerscomité, deel nemen aan hun effectief beleid.

 

Nieuwe privacywetgeving gaat in op 25 mei 2018! Bent u GDPR compliant?

Wat is GDPR?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) biedt een antwoord op onze dagelijkse internetwereld. De verordening is al op 24 mei 2016 in werking getreden, maar bedrijven krijgen nog tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen. De regels gelden in de hele Europese Unie zonder dat nationale implementatiewetten vereist zijn (m.u.v. enkele bepalingen).
Deze verordening heeft geen betrekking op de verwerking van gegevens over rechtspersonen. De bescherming die deze verordening biedt, betreft alleen natuurlijke personen -ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats- en de verwerking van hun persoonsgegevens.

Geldt de GDPR ook voor u als zelfstandige of KMO?
De verordening geldt voor iedereen die persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt. Elke onderneming die een database heeft met klantengegevens, prospects, personeelsgegevens, gegevens van toeleveranciers, … is verplicht om zich in regel te stellen. De GDPR raakt verschillende sectoren; een bouwbedrijf houdt het e-mailverkeer en financiële gegevens bij van zijn leveranciers, een advocaat of een notaris archiveert (gevoelige) informatie van zijn cliënten, winkeliers verwerken informatie op basis van klantenkaarten, marketingbedrijven analyseren koopgedrag op allerhande manieren, ondernemingen in de zorgsector houden gevoelige informatie van klanten, enz.
Het komt er met andere woorden op neer dat praktisch élke onderneming zich in regel moet stellen tegen mei 2018. De verordening maakt globaal geen onderscheid tussen kleine en grote bedrijven, met een kleine nuance voor
ondernemingen die big data verwerken als ‘core business’ (direct marketing, profiling, …).

Rechten van burgers
De bescherming van (natuurlijke) personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat internetgebruikers vragen hebben bij de wijze waarop hun persoonsgegevens online worden gebruikt. De nieuwe verordening geeft burgers meer controle door:

Een eenvoudigere toegang tot de eigen persoonsgegevens.
Een recht op overdraagbaarheid van gegevens (data portability). Dit is een verbeterde vorm van toegang waarbij de betrokkene het recht heeft persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én elektronische vorm te verkrijgen.
Een bevestiging van het recht op gegevenswissing of het recht op vergetelheid (right to be forgotten).
Het recht om verwittigd te worden als een database met uw gegevens wordt gehackt.

Plichten van bedrijven
Vanaf 25 mei 2018 moeten sommige verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers (bv. banken en verzekeraars) verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen, ook wel de Data Protection Officer (DPO) genoemd. Maar ook wie niet onder deze verplichting valt, heeft belang bij de aanstelling van zo’n functionaris die een belangrijke rol kan spelen in het databeschermingsbeleid van uw organisatie.

 

 

De AVG verplicht ook om een interne documentatie bij te houden van de verwerkingsactiviteiten (risicoanalyse). De Privacycommissie stelt alvast een Registermodel ter beschikking. Om rekening te houden met de specifieke situatie van kmo’s en micro-ondernemingen is er een afwijking voor organisaties met minder dan 250 werknemers wat het bijhouden van die registers betreft.

Indien een onderneming minder dan 250 werknemers tewerkstelt, zal dit register ook moeten worden opgesteld indien de verwerking van persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, niet incidenteel gebeurt of indien er gevoelige gegevens worden verwerkt.

Om zich voor te bereiden op de nieuwe regels heeft de Privacycommissie trouwens een stappenplan voor bedrijven uitgewerkt (www.privacycommission.be). Die dertien stappen gaan over:

1. Bewustwording: informeer medewerkers over de aankomende veranderingen.
2. Dataregister: breng in kaart welke persoonsgegevens worden bijgehouden, waar die vandaan komen en met wie deze worden gedeeld.
3. Communicatie: worden nu al persoonsgegevens verwerkt? Dan moet u aan de betrokkene bepaalde informatie verschaffen zoals de identiteit van de verwerker en de wijze waarop die de gegevens zal aanwenden. Doorgaans wordt die informatie verstrekt via een privacyverklaring. Die privacyverklaring moet worden aangevuld met nieuwe informatietypes.
4. Rechten van de betrokkene: … zijn dezelfde rechten als onder de huidige Belgische Privacywet met enkele verbeteringen. De AVG voorziet o.a. in informatie en toegang tot persoonsgegevens; correctie en uitwissing van de gegevens; bezwaar tegen direct marketingpraktijken; bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering en overdraagbaarheid van de gegevens. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is nieuw.
5. Verzoek tot toegang: in de meeste gevallen moet gratis en binnen de 30 dagen (i.t.t. de huidige termijn van 45 dagen) gevolg worden gegeven aan het verzoek tot toegang.
6. Wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens: … is in de AVG quasi identiek aan deze in de huidige Privacywet. Kijk de gegevensverwerkingen na, bepaal de wettelijke basis en documenteer dit in het licht van de verantwoordelijkheidsvereiste.
7. Toestemming: de AVG vermeldt “toestemming” en “expliciete toestemming”. Het onderscheid is niet echt duidelijk. De toestemming kan wel niet worden afgeleid uit een stilzwijgen, een vooraf aangevinkt vakje of uit een niet-handelen.
8. Kinderen: verzamelt uw bedrijf gegevens van kinderen onder de 16 jaar, dan moet een ouder of voogd toestemming geven opdat de gegevensverwerking rechtmatig is.
9. Datalekken: datalekken waarbij het waarschijnlijk is dat de betrokkene enige vorm van schade zal leiden, bv. als gevolg van een identiteitsdiefstal of het schenden van een geheimhoudingsplicht, moeten worden gemeld aan de Privacycommissie in principe binnen de 72 uur. Ook de betrokkene moet dan worden ingelicht.
10. Gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbeschermingseffectbeoordeling (privacy by design en privacy impact assessment): de AVG maakt hiervan een duidelijke wettelijke vereiste. Een effectbeoordeling is enkel vereist in hoge risicosituaties, bv. wanneer een nieuwe technologie wordt geïmplementeerd.
11. Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer): zie supra.
12. Internationaal: wie internationaal actief is, moet bepalen onder welke toezichthoudende autoriteit hij valt.
13. Contracten: beoordeel bestaande contracten, hoofdzakelijk met verwerkers en onderaannemers, en breng zo nodig tijdig veranderingen aan.

Strengere controles
De niet-naleving van de huidige privacywetgeving blijft zo goed als ongestraft omdat de Privacycommissie geen boetes kan opleggen. Wie niet GDPR-compliant is, mag zich echter aan strenge controles verwachten. De Privacycommissie zal immers onderzoeks- en vervolgingsbevoegdheden krijgen. Inbreuken zijn onderworpen aan administratieve geldboeten tot 20.000.000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is!

Voor verdere info zie  http://gdpr.wolterskluwer.be

Informatie mbt de liquidatiereserve

Vanaf aanslagjaar 2015 kan uw KMO opteren om een deel van de winst na belasting (of alle winst) over te boeken naar een afzonderlijke passiefrekening “liquidatiereserve”. Uw vennootschap betaalt hierop een anticipatieve heffing van 10% vennootschapsbelasting.

Wanneer uw vennootschap deze liquidatiereserve binnen een termijn van 5 jaar uitkeert als dividend, betaalt u hierop 15% bijkomende roerende voorheffing. Indien u echter langer dan 5 jaar (vanaf datum afsluiting boekjaar) wacht met de uitkering als dividend, betaalt u 5% bijkomende roerende voorheffing.

Concreet daalt hiermee de belastingdruk op uw dividenden tot 13,64% (115 / 100) i.p.v. de huidige 15% of 25%. U moet echter wel 5 jaar geduld kunnen oefenen.

Wanneer uw vennootschap de liquidatiereserve uitkeert bij ontbinding, is deze zelfs vrij van roerende voorheffing en personenbelasting.

Het vergt derhalve reken- en denkwerk om uit te zoeken wat het meest interessant is:

 • niets doen
 • VVPR-bis toepassen: dit is het tarief van 15% roerende voorheffing voor aandelen uitgegeven na 01/07/2013 (onder voorwaarden)
 • de liquidatiereserve (VVPR-tris) toepassen met het oog op uitkering of liquidatie

Het resultaat van deze berekening is afhankelijk van:

 • de impact op de berekeningsbasis voor de notionele intrestaftrek omdat deze evenredig verkleint met de anticipatieve heffing van 10%;
 • het mogelijke rendementsverlies aangezien de betaalde belasting niet belegd of geïnvesteerd kan worden in de periode tussen het aanleggen van de liquidatiereserve en de uitkering als dividend;
 • het risico op toekomstig verlies daar bij latere verliezen de liquidatiereserve als het ware opgegeten wordt waarbij er in het slechtste geval niets van over blijft en uw vennootschap de 10% anticipatieve heffing te veel betaalde;
 • in voorkomend geval: de termijn van de beoogde liquidatie aangezien 10% anticipatieve heffing nu betalen niet steeds te verkiezen is tegenover 25% later omwille van het tijdsverschil in betaling;
 • sowieso is het niet interessant voor aandelen aangehouden door vennootschappen aangezien deze de roerende voorheffing verrekenen terwijl de 10% anticipatieve heffing een kost is (vennootschapsbelasting).

Bemerkingen van deze nieuwe regeling zijn:

 • dat de vennootschap 10% afzonderlijke vennootschapsbelasting jarenlang ‘voorfinanciert’ aan de staat, en ze deze gelden niet voor de bedrijfsactiviteit kan gebruiken.
 • Indien men de liquidatiereserve na 5 jaar uitkeert, heeft men in totaal 10% afzonderlijke vennootschapsbelasting en 5 % RV betaald, dus in totaal slechts 15% i.p.v. de normale 25%.
 • Winsten uit het verleden komen niet in aanmerking.
 • Eventuele boekhoudkundige overgedragen verliezen hoeft u niet in mindering te brengen van de winst die u naar de liquidatiereserve wilt boeken.
 • Liquidatiereserves kunnen aangetast worden door toekomstige verliezen.  In dat geval betaalde u 10% afzonderlijke vennootschapsbelasting op bedragen welke bij de liquidatie niet kunnen uitgekeerd worden!!
 • De aanslag van 10% wordt betaald ongeacht de latere evolutie van de vennootschap.  Het kan dus zijn dat u 10% betaald heeft op een reserve (aangelegde winst) die later niet meer bestaat om dat uw vennootschap in de jaren nadien enkel nog verliezen boekte.  In dit geval heeft u de 10% voor niets betaald.

Om voor uw vennootschap de juiste keuze te maken, kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Het AKA FIDUCIA-team.